Vpis v prvi letnik v šolskem letu 2017/18

VPIS V PRVI LETNIK  V ŠOLSKEM LETU 2017/18

Razpisani oddelki:

POSTOJNA  
gimnazija 2 oddelka
ekonomski tehnik 1 oddelek
strojni tehnik 1 oddelek
avtoserviser 1 oddelek
oblikovalec kovin – orodjar 1 oddelek
pomočnik v tehnoloških procesih 1 oddelek
ILIRSKA BISTRICA  
gimnazija 1 oddelek
tehnik računalništva 1 oddelek

 

Pomembni datumi:

do 4. 4. 2017 Sprejemanje prijav za vpis v šolsko leto 2017/2018
do 7. 4. 2017 Javna objava številčnega stanja prijav (Internet)
do 25. 4. 2017 Prenosi prijav
do 30. 5. 2017 Javna objava omejitve vpisa (Internet)
do 6. 6. 2017 Obveščanje prijavljenih kandidatov o omejitvah vpisa / postopku vpisa

od 19. do 22. 6. 2017

(do 14. 00)

Prinašanje dokumentov za vpis na srednje šole in vpis na šolah brez omejitve
do 22. 6. 2017 Vpis učencev, ki so bili uspešni v 1. krogu

do 27. 6. 2017

(do 14. 00)

Prijava učencev za 2. krog izbirnega postopka (rangiranje)

30. 6. 2017

(do 14. 00)

Objava rezultatov 2. kroga izbirnega postopka

do 4. 7. 2017

(do 14. 00)

Vpis učencev, ki so bili uspešni v 2. krogu
5. 7. 2017 Objava števila še prostih mest (internet)
od 5. 7. do 31. 8. 2017 Vpis na še prosta mesta

Prijave za vpis

Prijavo za vpis v 1. letnik izpolnite vsi, ki se nameravate v letu 2017/18 vpisati v 1. letnik srednje šole, in sicer na obrazcu, ki ga dobite na spletnih straneh Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (v nadaljevanju: MIZŠ). Prijavnica ima oznako MŠŠ-2-1,20/08. Učenci izpolnite za vpis v 1. letnik samo eno prijavnico (razen, če se želite vzporedno vpisati tudi v program umetniška gimnazija) in jo oddate na svoji osnovni šoli.

Srednje šole bodo sprejemale prijave za vpis najkasneje do 4. aprila 2017. MIZŠ bo objavilo število prijav za vpis na svojih spletnih straneh najkasneje do 7. aprila 2017.

Učenci, ki se boste v roku prijavili za vpis, a se boste na podlagi teh ali drugih informacij želeli prijaviti na drugo srednjo šolo oziroma v drug program, boste lahko prijavo  do 25. aprila 2017 prenesli. Do tega datuma bodo vse šole (ne glede na število prijav) sprejemale take prijave. Po tem roku prijav ne boste mogli več prenašati,dokler postopek za izbiro kandidatov ne bo končan, to je do 5. julija 2017.

Učenci, ki so se zadnje šolsko leto izobraževali v tujini, bodo lahko prijavnico oddali še do 6. junija 2017.

Dijaki, ki se želijo ponovno vpisati v prvi letnik srednje šole, vendar v drug program, se lahko za vpis prijavijo do 4. aprila 2017 po postopku, kot velja za kandidate, ki se prijavljajo prvič. Če se ne bodo prijavili v tem roku, se bodo lahko prijavili do 6. junija 2017, vendar le na šole oz. za programe, kjer ne bo omejitve vpisa oz. bodo še prosta mesta.

 

Vpis

Vsi prijavljeni boste morali izbranim šolam predložiti dokazila o izpolnjevanju vpisnih pogojev med 19. in vključno 22. junijem 2017 (do 14. ure). O točnih datumih in urah vpisa boste obveščeni s strani srednje šole. Učenci, ki boste izpolnjevali pogoje, se boste na programe brez omejitve vpisa v tem času tudi vpisali.

Omejitev vpisa

Če bo šola v primeru večjega števila prijavljenih kandidatov za vpis v posamezen program s soglasjem MIZŠ sprejela sklep o omejitvi vpisa, bo prijavljene o tem pisno obvestila do 6. junija 2017.

V primeru omejitve vpisa bodo pri izbiri kandidatov upoštevana naslednja merila za izbiro (kandidati, ki zaključujejo OŠ od šolskega leta 2010/11 naprej): zaključne ocene obveznih predmetov iz 7., 8. in 9. razreda osnovne šole.

Kandidat lahko z učnim uspehom dobi največ 175 točk.

Če se v prvem ali drugem krogu izbirnega postopka na spodnji meji razvrsti več kandidatov z istim številom točk, se izbira med njimi opravi na podlagi točk, doseženih na nacionalnih preizkusih znanja iz slovenščine in matematike (po predhodnem soglasju kandidata in staršev).

Šolski center Postojna v primeru omejitve vpisa ne predpisuje dodatnih meril za druge dosežke.

Izbira kandidatov bo opravljena v dveh krogih, in sicer:

  • V prvem krogu bodo srednje šole na osnovi navedenih meril izbrale učence za 90 % razpisanih mest. Kandidati bodo o rezultatih obveščeni do 22. junija 2017.
  • Kandidati, ki v prvem krogu ne bodo uspešni, bodo v drugem krogu kandidirali za 10 % preostalih prostih mest na vseh srednjih šolah, ki bodo vpis omejile, in za vsa še prosta mesta na drugih srednjih šolah, ki ne bodo imele dovolj prijavljenih kandidatov. Kandidati bodo o razvrstitvi na eno izmed rangiranih šol obveščeni do 30. junija 2017.

Prosta mesta po končanem drugem krogu bodo objavljena na spletnih straneh MIZŠ 5. julija 2017.

POKLICNO-TEHNIŠKO IZOBRAŽEVANJE

Razpisani oddelki v šolskem letu 2017/18:

POSTOJNA  
strojni tehnik – PTI 1 oddelek

Pomembni datumi:

do 19. 5. 2017 Sprejemanje prijav za vpis v šolsko leto 2017/2018
do 26. 5. 2017 Javna objava številčnega stanja prijav (Internet)
do 13. 6. 2017 Prenosi prijav
do 4. 7. 2017 Obveščanje prijavljenih kandidatov o omejitvah vpisa / postopku vpisa
do 10. 7. 2017 Prinašanje dokumentov za vpis na srednje šole in vpis
od 10. 7. do 31. 8. 2017 Vpis na še prosta mesta

 

 

Prijave za vpis

Kandidati, ki se nameravate vpisati v ta program, izpolnite prijavnico na obrazcu MŠŠ-2-1,20/08, ki ga dobite na spletnih straneh MIZŠ. povezava – KLIK  Vsak odda samo eno izpolnjeno prijavnico in jo posreduje izbrani srednji šoli do 19. maja 2017.

MIZŠ bo na svojih spletnih straneh objavilo število prijav za vpis najkasneje do 26. maja 2017. Če ne bo dovolj prijavljenih, bo srednja šola pred koncem prenosa prijav kandidate obvestila, da izobraževanja v tem programu ne bo organizirala.

Kandidati, ki se boste v roku prijavili za vpis, a se boste na podlagi teh ali drugih informacij želeli prijaviti na drugo srednjo šolo oz. v drug program, boste lahko do 13. junija 2017 prijavo prenesli. Do tega datuma bodo vse šole (ne glede na število prijav) sprejemale take prijave. Po tem roku prijav ne boste mogli več prenašati, dokler postopek za izbiro kandidatov na šolah, kjer bo vpis omejen, ne bo končan.

Vpis

Vpis in izbira kandidatov, ki se bodo prijavili do 19. maja 2017, bosta na šolah potekala do 10. julija 2017. O datumu in uri vpisa boste obveščeni s strani šole.

Če bo na šoli število prijavljenih kandidatov po 13. juniju 2017 bistveno večje od razpisanega števila mest, bo šola v soglasju z MIZŠ sprejela sklep o omejitvi vpisa. O tem bo obvestila kandidate najpozneje do 4. julija 2017. V primeru omejitve vpisa bo šola v izbirnem postopku sprejela kandidate na vsa razpisana mesta.